DigitalWells-ohjelman kuvaus

Ohjelman tausta

DigitalWells on vuonna 2019 alkanut tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka keskiössä on terveyden kannalta riittämättömän liikunnan ja sen seurausten ennaltaehkäisy liikuntateknologiaa hyödyntäen. Ohjelma on suunnattu nuorille ikäihmisille eli 60–75-vuotiaille (ja myös sitä vanhemmille). Kohderyhmän suuruus Suomessa on yli 1,5 miljoonaa henkilöä. Ohjelman toteutuksesta vastaa IAMSR-tutkimusinstituutti.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään ja ylläpitämään sellaisia arkirutiineja, jotka sisältävät riittävästi sopivan tehokasta, monipuolista ja pitkäjänteistä liikuntaa positiivisten terveysvaikutusten aikaansaamiseksi. Tätä kautta tarkoituksena on ennaltaehkäistä riittämättömästä liikunnasta koituvia negatiivisia seurauksia, tukea osallistujia kohti terveellisempää ikääntymistä ja auttaa tuomaan lisää hyviä vuosia elämään. Täten ohjelmalla on myös mahdollisuus vähentää ikääntyvän väestön terveydenhuollon kustannuksia.

Ohjelman yhtenä taustatekijänä on kansallisesti ja globaalisti kasvava huolenaihe terveyden kannalta liian vähäiseen liikuntaan liittyen. On yleisesti tiedossa, että liikunnan tuomat positiiviset vaikutukset auttavat oman toimintakyvyn ylläpidosta, kun ikää tulee lisää. Liikunta ja hyvä fyysinen kunto myös parantavat vastustuskykyä ja vähentävät riskiä sairastua eri pitkäaikaissairauksiin. Lisäksi se voi parantaa mahdollisuuksia toipua, jos sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin.

Kehitys

DigitalWells-ohjelmassa kehitetään helppokäyttöisiä digitaalisia ratkaisuja tukemaan liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. Ratkaisut ovat kehitetty erityisesti nuorten ikäihmisten kohderyhmä mielessä, osin yhdessä heidän kanssaan. Ratkaisuissa hyödynnetään tutkimustuloksia, jotka on kerätty monivuotisista ja kansainvälisistä tutkimuksista.

DigitalWells-ohjelmaan liittyessään osallistujat saavat veloituksetta käyttöönsä älypuhelimeen asennettavan DigitalWells-sovelluksen, jonka avulla he voivat seurata omaa liikuntaa ja fyysistä aktiivisuuttaan. Osallistujilla on myös mahdollisuus siirtää omia liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koskevia tietojaan sovelluksesta Kelan Omakannan hyvinvointitietoihin.

DigitalWells-ohjelma tarjoaa tukea teknologisten ratkaisujen käyttöönottoon ja käyttämiseen – tämä on tehty helpoksi ja suunniteltu kohderyhmän ehdoilla. DigitalWells-ohjelman aikana osallistujat saavat mm. opastuksen DigitalWells-sovelluksen ja muiden kehitettävien ratkaisujen käyttöön, sekä tukea, opastusta ja vinkkejä liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tutkimus

DigitalWells-ohjelman tutkimuspuoli keskittyy liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden tukemiseen teknologian keinoin nuorten ikäihmisten keskuudessa. Tutkittavia asioita ovat mm. miten nuorten ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja liikuntakäyttäytymistä voidaan tukea teknologian keinoin; osallistujien fyysinen aktiivisuus, liikuntatottumukset ja -tavat ohjelmassa olon aikana; sekä liikuntateknologian hyväksyminen, käyttö ja kokeminen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden tukena. Tutkimusta varten hyödynnetään mm. kyselyin ja DigitalWells-sovelluksella kerättäviä pitkittäis- ja poikkileikkausaineistoja.

Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja, käytännön sovelluksia ja tietoa, jota voidaan hyödyntää valtiovallan strategisessa suunnittelussa ja ikääntyvän väestön toimenpideohjelmissa. Tutkimusraportit julkaistaan vertaisarvioiduissa kansainvälisissä aikakauskirjoissa ja konferensseissa.

Yhteistyö

Ohjelman toteutuksesta vastaa IAMSR-tutkimusinstituutti. Ohjelman toteutuksessa on yhteistyössä mukana Kansaneläkelaitos, Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka, Ikäinstituutti, Folkhälsan, Wellmo, Sitra, Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK), kansallisia eläkeläisjärjestöjä, sekä tutkijoita useista suomalaisista korkeakouluista.

Vapaaehtoiset osallistujat rekrytoidaan eri puolilta Suomea yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa (tällä hetkellä EL, EKL ja SPF), joilla on yhteensä 230 000 jäsentä.

Rahoitus

DigitalWells-ohjelma rahoitetaan Kelan myöntämällä kehityshankerahalla. DigitalWells-ohjelman ensimmäinen tavoite on rekrytoida 1 000 osallistujaa (sen jälkeen 2 500 vuoden 2021 loppuun mennessä).

Lisätietoja

DigitalWells-ohjelman johtaja, professori Christer Carlsson, christer.carlsson(at)abo.fi, 040 0520 346
Tutkijatohtori Tuomas Kari, tuomas.t.kari(at)jyu.fi, 040 8255 708
Tutkijatohtori Markus Makkonen, markus.v.makkonen(at)jyu.fi.