Beskrivning av DigitalWells-programmet

PROGRAMMETS BAKGRUND

DigitalWells är ett forsknings-och utvecklingsprogram som startat 2019. Programmet tacklar besvärliga brister i våra motionsvanor som medfört hälsorisker och vill skapa former för att utveckla motionsvanorna med hjälp av digitala tjänster och motionsteknologi. Programmet riktar sig till yngre äldre, dvs kategorin 60-75 åringar, men också till 75+. Målgruppen omfattar 1.5 miljoner medborgare i Finland. Forskningsinstitutet IAMSR svarar för genomförandet av programmet.

Programmets centrala mål är att hjälpa deltagarna att utveckla och hålla fast vid sådana vardagsrutiner som innehåller tillräckligt med lämpligt effektiv, mångsidig och långsiktig motion för att åstadkomma positiva hälsoeffekter. Med det här är avsikten att förebygga att det blir negativa konsekvenser av bristande motion och stöda deltagarnas strävan efter att ”få njuta av sina senior-år i gott skick”. På nationell nivå kan programmet också medverka till att bromsa tillväxten i hälsovårdskostnader för den åldrande befolkningen.

En av DigitalWells programmets bakgrundsfaktorer är de både nationellt och globalt växande bekymren med för liten – och dessutom minskande – hälsomotion. Samstämmiga forskningsresultat visar att en ökande satsning på hälsomotion bidrar till att upprätthålla den egna funktionsförmågan då mängden senior-år ökar. Hälsomotion och en god fysisk kondition ger bättre motståndskraft och minskar risken för att dra på sig långtidssjukdomar. Dessutom förbättrar det möjligheterna att tillfriskna från COVID-19 och dess följder.

Utveckling

Inom DigitalWells-programmet utvecklar vi intuitiva digitala lösningar som är lätta att använda för att stöda motion och fysiska aktiviteter. Lösningarna är gjorda för yngre äldre och också delvis i samverkan med dem. De digitala lösningarna bygger på forskningsresultat som vi fått fram under flera år i både nationella och internationella projekt.

Då de startar i programmet får deltagarna kostnadsfritt tillgång till DigitalWells applikationen (DW-appen), som installeras på deras mobiltelefon och som hjälper dem att registrera och följa upp hur aktivt de genomför sina motionsprogram. Deltagarna kan också flytta över data om sin motion från DW-appen till FPA:s Mina Kanta-program och dess avsnitt för välmåendedata.

DigitalWells-programmet ger stöd för att installera och ta i bruk teknologilösningarna, som hjälper till med att registrera prestationerna och följa upp motionsprogrammen. Det här har gjorts lätt och på användargruppens villkor. I DigitalWells-programmet får deltagarna råd och anvisningar om hur DW-appen och olika stödfunktioner skall användas, samt stöd, råd och tips om effektiv hälsomotion.

Forskning

Forskningsprogrammet utvecklar metoder för teknologistöd som bidrar till att skapa vardagsrutiner för att utveckla och stöda effektiv och systematisk hälsomotion bland yngre äldre. Tyngdpunktsområden är (bland andra) faktorer som stöder acceptans och kontinuerlig användning av digital teknologi som en del av hälsomotion; deltagarnas fysiska aktivitet, motionsvanor och ändringar i vardagsrutiner under programmet; skapande av nya och innovativa motionsformer bland deltagarna, gruppsamverkan, stöd av digitala tränare, inslag av spelmoment och utökad verklighet. Data samlas in med hjälp av enkäter (som görs digitalt på mobiltelefonen) och analyseras i både longitudinella och tvärsnittsstudier.

Forskningsprogrammets resultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter och på internationella konferenser (med peer review), men också som handgripliga och praktiska rapporter som kan utnyttjas i statsmaktens strategiska planering och i åtgärdsprogram för den åldrande befolkningen.

Samarbete

Forskningsinstitutet IAMSR svarar för genomförandet av DigitalWells programmet. Detta sker i samarbete med Folkpensionsanstalten (FPA), Peurunka, Ikäinstituutti, Folkhälsan, Wellmo, Sitra, UKK-stiftelsen, tre nationella pensionärsförbund (EL, EKL och SPF) och i samverkan med forskare vid flera finländska universitet.

Deltagarna är frivilliga och rekryteras från de deltagande pensionärsförbundens medlemsföreningar över hela landet; de tre pensionärsförbunden har nu över 230 000 medlemmar. Under 2021 kommer samarbetsformerna att utvecklas med Ikäinstituutti och Folkhälsan för att få med nya kategorier av deltagare.

Finansiering

DigitalWells-programmet finansieras av FPA som ett utvecklingsprojekt. Programmets första mål är att rekrytera 1000 deltagare, sedan 2500 deltagare före utgången av år 2021.

Mera information

DigitalWells-programmets ledare, professori Christer Carlsson, christer.carlsson(at)abo.fi, 040 0520 346
Forskardoktor Tuomas Kari, tuomas.t.kari(at)jyu.fi, 040 8255 708,
Forskardoktor Markus Makkonen, markus.v.makkonen(at)jyu.fi.